Expertises Sectoren

Delen

22.04.2020

Verduidelijking van de noodmaatregelen rond corona

Op 17 april 2020 maakte Vlaams minister Zuhal Demir bekend dat omgevingsvergunningen en ruimtelijke planprocessen na 24 april 2020 geen bijkomende termijnverlenging of schorsing zullen kennen. 

Vandaag, 22 april, keurde de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult, wat onderstaande gevolgen met zich meebrengt:

  • Lopende, geschorste openbare onderzoeken en inspraakmomenten kunnen hervat worden vanaf 25 april 2020.
  • Nieuwe openbare onderzoeken, raadplegingen van het publiek, informatiemomenten e.d. kunnen vanaf 25 april a.s. georganiseerd worden.
  • De bevoegde overheid kan beslissen om participatiemomenten, informatie- en inspraakvergaderingen via elektronische middelen te houden, zolang de mogelijkheid voor het publiek blijft om te kunnen reageren.
  • De termijn om een administratief beroep in te stellen wordt slechts verlengd met 30 dagen als de beslissing over de vergunningsaanvraag in eerste aanleg uiterlijk 24 april 2020 werd genomen.
  • De geldigheidsduur van omgevingsvergunningen van onbepaalde duur, die zouden vervallen tussen 20 maart en 31 december e.k. worden van rechtswege met 6 maanden verlengd en omgevingsvergunningen van bepaalde duur of vergunningen op proef en meldingsakten, verleend uiterlijk op 24 april 2020, die zouden verstrijken tussen 20 maart en 31 augustus e.k. worden van rechtswege met 3 maanden verlengd.

Voor meer informatie over deze concrete gevolgen kan u steeds terecht bij onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.