Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

May 3, 2016

Grondwettelijk Hof 28 april 2016, nr. 57/2016

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

De stikstofdeposities vanuit de industrie, mobiliteit, huishoudens en landbouw vormen een belangrijke hypotheek op het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van verschillende habitattypes en soorten. Om te vermijden dat de vergunningsverlening hierop vastloopt, heeft de Vlaamse Regering op 23 april 2014 een Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (zogenaamde PAS) goedgekeurd.  Dit arrest heeft onder meer betrekking op deze fel gecontesteerde PAS.

In het arrest van 28 april 2016, nummer 57/2016 vernietigde het Grondwettelijk Hof enkele passages van het decreet van het Vlaamse Gewest van 9 mei 2014 tot wijziging van regelgeving inzake natuur en bos. Het betreft meerbepaald de artikelen 40 tot 43, 45 tot 48 en 78 van het vermeld decreet en dit in zoverre de bepalingen niet voorzien in een inspraak voor het publiek indien dit nodig zou zijn bij het aannemen van een Vlaams Natura 2000 – programma, programmatische aanpak inzake milieudrukken, een managementplan Natura 2000 of een managementplan voor gebieden buiten de speciale beschermingszones. 

Volgens richtlijn 2001/42/EG dienen plannen en progamma’s die aanzienlijke effecten op het milieu kunnen hebben onderworpen te worden aan een milieubeoordeling. Artikel 7 van het verdrag van Aarhus legt de verplichting op om de voorbereiding van plannen en progamma’s betrekking hebbende op het milieu te onderwerpen aan een inspraak procedure. De mogelijkheid tot inspraak biedt een waarborg voor de vrijwaring van het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu en een goede ruimtelijke ordening. 

Het Grondwettelijk Hof stelt nu echter vast dat de Vlaamse Regering de inspraakmogelijkheden niet heeft nageleefd waardoor er sprake is van schending van artikel 23 van de Grondwet samen gelezen met artikel 7 van het verdrag van Aarhus.  

Het zal nu afwachten zijn hoe bovenstaande tekortkoming in de inspraakprocedure zal worden rechtgezet ?

Voor meer info kan u terecht de vakgroep bestuurs-en omgevingsrecht : Yves Loix - Sven Vernaillen – Floris Sebreghts - Nele Ansoms – Jo Van Lommel - Olivier Verhulst -  Joris Geens - Christophe Smeyers - Katrien Vergauwen - Karen Struyf - Katrien Dams- Véronique Wildemeersch -  Annelies GeertsBerichten


18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…