Nieuwe systeem beleidsplanning operationeel op 5 mei

May 3, 2018

Nieuwe systeem beleidsplanning operationeel op 5 mei

Het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 inzake het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen vervangt het huidige systeem van structuurplanning door een systeem van beleidsplanning.

Dit nieuwe systeem voorziet in een ruimtelijk plan op drie bestuursniveaus (gewest, provincie en gemeenten) en een overgangsregeling. Deze regeling leidt de overstap van ruimtelijke structuurplannen naar ruimtelijke beleidsplannen in goede banen en vermijdt daarmee onduidelijkheden.

Op 30 maart 2018 werd het systeem door de Vlaamse Regering goedgekeurd, waarna het op 25 april 2018 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen na deze publicatie, namelijk op 5 mei a.s, zal het nieuwe systeem van beleidsplanning dan ook effectief in werking treden.

In de toekomst zullen er dus geen structuurplannen (met een informatief, richtinggevend en bindend gedeelte) worden opgemaakt om de ruimtelijke visie te verwoorden, maar ruimtelijke beleidsplannen. Een beleidsplan bestaat uit een lange termijnvisie, één of meerdere beleidskaders die aangeven hoe deze visie gerealiseerd zal worden en concrete acties die aangeven wat er allemaal zal gebeuren.

Meer informatie omtrent dit nieuwe systeem vindt u hier.
Berichten


18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…