De verzekering BA-na levering: over een sibillijns geformuleerde uitsluitingsbepaling met vergaande gevolgen

Aug 9, 2017

Een garagist verkocht een tweedehandsvoertuig Peugeot Partner met 77527 kilometers op de teller.  Nauwelijks een week later ging het voertuig in de vlammen op. Een expertise leerde dat de brand ingevolge een gebrek dat zich rechts vooraan in het motorblok situeerde ontstaan was.

De onfortuinlijke koper sprak de garagist aan als beroepsverkoper op grond van de ter zake geldende specifieke aansprakelijkheidsregimes, zijnde enerzijds art. 1649bis BW (de waarborgregeling geldend bij verkoop van consumptiegoederen) en anderzijds art. 1641 BW (aansprakelijkheid bij verborgen gebreken in het kader van een koop-verkoopovereenkomst). Met succes: de vordering werd ingewilligd.

Geen nood dacht de garagist. Vooruitziend als hij was had hij een ruime aansprakelijkheidspolis onderschreven. De betrokken polis omvatte inderdaad een waarborg burgerlijke aansprakelijkheid na levering. Desalniettemin weigerde de betrokken verzekeraar dekking. Volgens de verzekeraar was er geen sprake van enige fout, reden waarom de polis niet kon spelen. Er was – nog steeds volgens de verzekeraar - slechts sprake van een – op de koop toe verborgen – gebrek. Om zijn verweer kracht bij te zetten verwees hij naar de hiernavolgende uitsluitingsbepaling uit de algemene voorwaarden:

“Uitgesloten van dekking zijn:

    • De aansprakelijkheid zonder fout krachtens enige wetgeving of reglementering met uitzondering van deze van 25.02.1991 inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.
    • …”

Voor de verzekeraar was het duidelijk: de aansprakelijkheid zonder fout dekte hij niet.

Het hof van beroep van Bergen volgde de zienswijze van de verzekeraar (Bergen 10 september 2015, T. Verz. 2017, afl. 2, 207).

Het moge duidelijk zijn dat dergelijke beoordeling de polis sterk uitholt. Wat het meest stoort is dat deze ernstige inperking van de waarborg allesbehalve transparant gebeurt. Integendeel zelfs. In de  aanhef van de polis luidt het dat zowel de extracontractuele als de contractuele aansprakelijkheid na levering gedekt is. In die aanhef zal ook vruchteloos gezocht worden naar enige verwijzing als zou die dekking enkel spelen bij fout. Evenmin wordt er klaar en duidelijk vooropgesteld dat er geen dekking zou zijn bij loutere (verborgen) gebreken. Nochtans is dit niet zo moeilijk. Het is allemaal des te bedenkelijker nu de aansprakelijkheid wegens verborgen gebreken één van de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s is in hoofde van een garagist. De voorliggende casus is er een sprekend voorbeeld van.

Mocht het werkelijk de bedoeling zijn de  specifieke aansprakelijkheidsregimes van art. 1649bis BW (de waarborgregeling geldend bij verkoop van consumptiegoederen) en art. 1641 BW (aansprakelijkheid bij verborgen gebreken in het kader van een koop-verkoopovereenkomst) uit te sluiten ware het veel eenvoudiger en alleszins duidelijker dit gewoonweg uitdrukkelijk te vermelden in de algemene voorwaarden.

Dat dit niet gebeurde doet vermoeden dat het misschien toch niet de bedoeling was… Overigens wanneer dit allemaal zo duidelijk was, waarom wierp de verzekeraar dit dan slechts voor het eerst op in graad van beroep? Overigens ook het feit dat het argument slechts (te) laat werd opgeworpen is op zich ook al problematisch. Gevolg is dat de partijen (en hun raadslieden) er hangende de expertise onwetend over waren. Mochten zij het wel geweten hebben, hadden zij alsdan ook kunnen debatteren over de gebeurlijke fout van garagist/beroepsverkoper. Op die manier had de polis mogelijk toch kunnen spelen. Thans was dit allemaal niet noodzakelijk…

Wat er ook van zij, onder verwijzing naar het arrest van het hof van beroep van Bergen kan het wellicht geen kwaad in polissen waarin de kwestieuze clausule voorkomt, duidelijkheid te claimen in de bijzondere voorwaarden.

Voorts bevestigt de casus eens te meer dat men zich ook met een verzekeringspolis in de hand nooit “zeker” mag wanen…


Berichten


08.01.2018
Wetswijzigingen Bestuurs- en Omgevingsrecht januari 2018
De start van het nieuwe jaar gaat gepaard met enkele belangrijke wetswijzigingen. Zo is onder meer het Omgevingsvergunningsdecreet nu helemaal in werking getreden, en werden er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd met de zgn. Codextrein. In dit nieuwsbericht lichten we de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden toe: Meer…
04.01.2018
Nieuwjaarswensen
Bij het begin van dit nieuwe jaar willen wij u bedanken voor uw vertrouwen en de goede samenwerking. Namens het hele team wensen we u het allerbeste toe voor 2018. Meer…

22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…


11.12.2017
Aansprakelijkheid voor winterse valpartijen en ongevallen
De winter is weer volop in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot overwerk op de spoeddiensten van onze ziekenhuizen. Valpartijen en ongevallen zijn haast onvermijdelijk. Eén van de vragen daarbij is of daarvoor een derde kan aangesproken worden. Veelal wordt dan in de richting van de overheid gekeken. Wat betreft de overheid is dit toch niet zo vanzelfsprekend, alhoewel niet uitgesloten. Misschien zijn er nog andere mogelijkheden! Meer…
30.11.2017
Zesde Antwerps JuristenCongres
Op 8 december 2017 zal het zesde Antwerps JuristenCongres doorgaan. Het onderwerp van dit vijfjaarlijkse congres is ditmaal ‘Digitalisering en recht’. De invloed van de digitalisering op de verschillende rechtstakken wordt geanalyseerd vanuit verschillende invalshoeken. De key note spreker op de openingszitting is Pieter Gunst en Markus Hartung is de key note spreker van de slotvergadering. Daarnaast is er mogelijkheid tot het bijwonen van een aantal workshops. Meer…

10.11.2017
GSJ sollicitantendag 2017
Op 14 december 2017 organiseert GSJ advocaten haar jaarlijkse GSJ sollicitantendag. Indien je interesse hebt om bij ons te werken als kandidaat-stagiair, aarzel dan niet je in te schrijven. Tijdens deze dag geven we je uitleg over wat het beroep van advocaat inhoudt, in het algemeen en bij GSJ. We vertellen je wat je als stagiair van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten, waarbij het perspectief van een samenwerking op lange(re) termijn ons uitgangspunt is. Meer…
07.11.2017
Naar een gemoderniseerd Vennootschapsrecht

Er gaan al geruime tijd stemmen op om het Belgisch vennootschapsrecht te moderniseren, zowel vanuit juridisch-academisch perspectief als wegens de praktische noden van het bedrijfsleven. Naast een nood aan modernisering dwingt de realiteit van globalisering België om de internationale tendensen te volgen en om zich concurrentieel te positioneren in de zgn. ‘Competition for Corporate Charters’. Een eerste initiatief tot modernisering in deze richting werd genomen door het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV), een groepering van prominente academici binnen het praktijkgebied, dat nadacht over welke richting een mogelijke hervorming zou kunnen uitgaan en hierover een nota overmaakte aan de regering. Sinds het najaar van 2014 neemt de regering concrete stappen om een daadwerkelijke modernisering van het Wetboek van Vennootschappen door te voeren.

Meer…


17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Zij zullen de focus leggen op de aansprakelijkheid van en voor buitenlandse onderaannemers. Het congres vindt plaats in het Thon Hotel Bristol Stephanie te 1050 Elsene, Louizalaan 91-93. Alle informatie is terug te vinden onder deze link. Meer…

12.07.2017
De kettingbotsingsclausule: einde van een tijdperk - het nieuwe art. 29ter WAM-wet
Bijna 15 jaar lang heeft de beruchte kettingbotsingsclausule, art. 19bis-11, §2 WAM-wet, ons rechtsstelsel beheerst, en een belangrijke rol gespeeld in ons verkeersrecht. Het was een bepaling die in 2002 werd ingevoerd omwille van een door het Grondwettelijk Hof vastgestelde ongelijkheid. Doch de libellering ervan deed meer vragen rijzen dan antwoorden bieden, en de hoogste rechtscolleges van ons land dienden meer dan eens in te grijpen om duidelijkheid te brengen. Meer…

29.05.2017
Eerste toepassing 'bid rigging' bij overheidsopdrachten

Tot nog toe had de BMA nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten, hoewel zij in het verleden meermaals verklaarde dat het bestrijden van oneerlijke mededinging bij overheidsopdrachten één van haar prioriteiten uitmaakte. Recent voegde de BMA meteen de daad bij het woord. Op 2 mei 2017 werd voor het eerst een substantiële boete opgelegd voor kartelvorming tussen vijf grote spelers in het kader van een openbare aanbesteding.

Meer…


12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…

21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…
26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…

08.11.2016
Over de aansprakelijkheid van de vrijwilliger. Het begrip "vrijwilliger": ruimer dan vermoed!
Het was haast tien jaar wachten op een eerste gepubliceerd arrest aangaande de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005. De primeur gaat naar het hof van beroep van Gent met het arrest van 6 februari 2014 (Gent 6 februari 2014, RW 2016, 230, noot T. VANSWEEVELT en B. WEYTS). Het hof liet de gelegenheid niet onbenut om hier en daar de puntjes op de i te plaatsen, overigens met – spijtig genoeg voor de betrokkene – verstrekkende gevolgen voor de eisende partij. Meer…