Arrest Grondwettelijk Hof 18 februari 2016, nr. 25/2016

Feb 22, 2016

Alternatieve administratieve geldboete met uitstel mogelijk ?


Artikel 45 van het wetboek van Inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven en milieuaansprakelijkheid, zoals laatst gewijzigd door Ordonnantie van 8 mei 2014, stelt dat de leidend ambtenaar van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid of van het Bevoegde Bestuur van het Ministerie, een alternatieve administratieve geldboete kan opleggen. Vermeld artikel regelt verder de betalingsmodaliteiten, de omvang van de geldboete evenals de mogelijkheid om rekening te houden met verzachtende omstandigheden. 


Artikel 45 maakt echter geen melding van de mogelijkheid om de beslissing om een alternatieve administratieve geldboete op te leggen, gepaard te doen gaan met een uitstel. 


Het Grondwettelijk Hof stelde dat :


“ongeacht of het uitstel wordt toegekend door de Correctionele Rechtbank, door een ander rechtscollege of zelfs door een administratieve overheid, te dezen de bevoegde ambtenaar of het milieucollege, kan het in de beide gevallen op dezelfde wijze de veroordeelde ertoe aanzetten zijn gedrag te wijzigen, door de dreiging om, mocht hij recidiveren, de veroordeling tot de betaling van de geldboete uit te voeren.”


Vervolgens gaat het Grondwettelijk Hof over tot vernietiging van het artikel 45 in zoverre dit niet in de mogelijkheid voorziet voor de bevoegde ambtenaar om de beslissing om een alternatieve administratieve geldboete op te leggen, met uitstel gepaard te doen gaan.


Indien voor wat betreft Vlaanderen wordt gekeken naar de toepasselijke regelgeving, meer bepaald het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid van 5 april 1995 (artikel 16.4.31 e.v.) dient te worden vastgesteld dat ook hier niet is voorzien in de mogelijkheid om een alternatieve bestuurlijke geldboete op te leggen met uitstel. 


Artikel 16.4.37 stelt enkel dat de gewestelijke entiteit beslist over het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete, al dan niet vergezeld van een voordeelontneming, doch voorziet nergens expliciet in de mogelijkheid om deze geldboete ook met uitstel op te leggen. 


Noopt zich hier een aanpassing van het aangehaalde decreet? De toekomst zal dit ongetwijfeld uitwijzen. 


De volledige tekst vindt u op http://www.const-court.be/ (Grondwetttelijk Hof arrest 18 februari 2016, nr. 25/2016).


Voor meer informatie kan u terecht bij mr. Van Lommel Jo. 

Jo maakt deel uit van de vakgroep bestuurs-en omgevingsrecht tesamen met Yves Loix - Sven Vernaillen – Floris Sebreghts - Nele Ansoms - Olivier Verhulst -  Joris Geens - Christophe Smeyers - Katrien Vergauwen - Karen Struyf - Katrien Dams- Véronique Wildemeersch -  Annelies Geerts


Berichten


12.07.2017
De kettingbotsingsclausule: einde van een tijdperk - het nieuwe art. 29ter WAM-wet
Bijna 15 jaar lang heeft de beruchte kettingbotsingsclausule, art. 19bis-11, §2 WAM-wet, ons rechtsstelsel beheerst, en een belangrijke rol gespeeld in ons verkeersrecht. Het was een bepaling die in 2002 werd ingevoerd omwille van een door het Grondwettelijk Hof vastgestelde ongelijkheid. Doch de libellering ervan deed meer vragen rijzen dan antwoorden bieden, en de hoogste rechtscolleges van ons land dienden meer dan eens in te grijpen om duidelijkheid te brengen. Meer…

29.05.2017
Eerste toepassing 'bid rigging' bij overheidsopdrachten
Tot nog toe had de BMA nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten, hoewel zij in het verleden meermaals verklaarde dat het bestrijden van oneerlijke mededinging bij overheidsopdrachten één van haar prioriteiten uitmaakte. Recent voegde de BMA meteen de daad bij het woord. Op 2 mei 2017 werd voor het eerst een substantiële boete opgelegd voor kartelvorming tussen vijf grote spelers in het kader van een openbare aanbesteding. Meer…


12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…

08.11.2016
Over de aansprakelijkheid van de vrijwilliger. Het begrip "vrijwilliger": ruimer dan vermoed!
Het was haast tien jaar wachten op een eerste gepubliceerd arrest aangaande de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005. De primeur gaat naar het hof van beroep van Gent met het arrest van 6 februari 2014 (Gent 6 februari 2014, RW 2016, 230, noot T. VANSWEEVELT en B. WEYTS). Het hof liet de gelegenheid niet onbenut om hier en daar de puntjes op de i te plaatsen, overigens met – spijtig genoeg voor de betrokkene – verstrekkende gevolgen voor de eisende partij. Meer…
26.10.2016
Seminarie 'De professionele vennootschap voor advocaten'
Op woensdag 25 januari 2017 zit Mr. Bart Goossens te Antwerpen het seminarie voor met als onderwerp 'De professionele vennootschap voor advocaten'. Het seminarie vindt plaats in het ALM te Berchem en is specifiek gericht op advocaten. Meer informatie, evenals de inschrijvingsmodaliteiten, zijn terug te vinden in de bijlage. Meer…07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…


03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

07.04.2016
Verzekerd tegen terreur
Onnoemelijk veel miserie en menselijk leed was vorige week ons deel. Eens het stof gaat liggen, zal de vraag rijzen in hoeverre deze schade verzekerd is. Zoals u weet, werd terrorisme vroeger standaard uitgesloten in zowat elke verzekeringspolis. De aanslagen in New York, Londen en Madrid hebben ons wakker geschud. Overheid en verzekeraars sloegen de handen in elkaar, wat resulteerde in een verzekeringsoplossing, die zijn neerslag vond in de Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering van schade veroorzaakt door terrorisme.
Meer…
26.02.2016
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de architect en de rechtsbijstandsverzekeraar
Zeggen dat men als architect serieuze aansprakelijkheidsrisico’s loopt, is een open deur intrappen. Zelfs strafrechtelijk kan de architect aangesproken worden. Een bouwwerk optrekken in strijd met de vergunningsvoorschriften – hoe gering de afwijking ook moge wezen – is nu eenmaal een misdrijf. Dergelijke inbreuk kan uitmonden in een procedure voor de correctionele rechtbank. Meer…