GSJ nieuws

31.07.2018
Ook overheden voortaan strafrechtelijk aansprakelijk, doch zonder dat zij effectief gestraft kunnen worden
Toen in 1999 de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen werd ingevoerd met artikel 5 Strafwetboek, werd daaraan in één adem toegevoegd dat zulks niet gold voor de meeste publiekrechtelijke rechtspersonen, zeg maar de overheden, zoals de federale staat, de gewesten en gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, … Men achtte het niet opportuun om overheden bloot te stellen aan strafrechtelijke vervolging. Meer…

18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…