Recente decreetswijziging wijzigt en verduidelijkt de VCRO

Jan 15, 2016

In een vorig nieuwsbericht werd u reeds gemeld dat de procedure omtrent de meldingen per 8 januari 2015 is gewijzigd en dit ingevolge het zogenaamde verzameldecreet (Decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie, BS 29 december 2015).

Naast deze wijziging zijn er per 8 januari ook nog enkele andere wijzigingen aangebracht in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met name:

1. Gewijzigd: het indienen van bezwaren RUP en planologisch attest  (artikelen 92-94 en 107 Verzameldecreet, gewijzigd artikel 2.2.7, 2.2.10, 2.2.14 en 4.4.25 VCRO)

Adviezen, bezwaren en opmerkingen in het kader van een ruimtelijk uitvoeringsplan of in het kader van een planologisch attest hoeven niet meer “per beveiligde zending” verstuurd te worden. Voortaan kunnen die schriftelijk en digitaal worden bezorgd. Dat betekent onder meer dat er geen aangetekende verzendingen meer vereist zijn.

Deze wijziging is van kracht op de ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen die werden vastgesteld na 8 januari 2016 en op aanvragen tot planologisch attest die werden ingediend na 8 januari 2016. De aanvraagmodellen voor planologische attesten zijn intussen ook geactualiseerd.


2. Uitgebreid: zorgwonen ook in de hoofdeenheid (artikel 96 Verzameldecreet, gewijzigd artikel 4.1.1, 18° VCRO)

Wanneer een woning omgevormd wordt tot zorgwoning, hoeft de 65-plusser of hulpbehoevende bewoner van die woning niet meer in het kleinste deel te wonen. De creatie van een ondergeschikte wooneenheid kan voortaan ook gebeuren met het oog op het huisvesten van de zorgverlener, als de 65-plusser of hulpbehoevende persoon in de hoofdeenheid blijft wonen.


3. Uitgeklaard: niet-vergunningsplichtige handelingen niet in strijd met bestemmingsvoorschriften en beperking verordeningsbevoegdheid lokale overheid (artikel 100 en 102 Verzameldecreet, gewijzigd artikel 4.2.5 en 4.4.1 VCRO)

Naast de vergunningsplichtige handelingen (cf. art.4.2.1 van de VCRO, inclusief vrijgestelde handelingen en meldingsplichtige handelingen), zijn er ook niet-vergunningsplichtige handelingen. Voorbeelden zijn het schilderen van een gevel, het gebruiken van een bepaald constructie- of afwerkingsmateriaal, het telen van een bepaalde vegetatie of het verrichten van bepaalde activiteiten die geen inrichting of gewoonlijk gebruik van de grond impliceren (bv. waterskiën in natuurgebied).

Dergelijke handelingen worden niet meer beschouwd als strijdig met de voorschriften van het gewestplan, plannen van aanleg, uitvoeringsplannen of verkavelingsplannen. Provincies en gemeenten kunnen de niet-vergunningsplichtige handelingen ook niet langer omzetten in vergunningsplichtige handelingen via verordeningen.


4. Nieuw: schorsing van de vervaltermijnen van een vergunning bij archeologische opgraving, bodemsanering of bekrachtigd stakingsbevel (artikel 108-109 Verzameldecreet, gewijzigd artikel 4.6.2 en 4.6.4 VCRO)

Tijdens het uitvoeren van een archeologische opgraving, van bodemsaneringswerken of bij een bekrachtigd stakingsbevel wordt de vervaltermijn van de vergunning van rechtswege geschorst voor een maximumtermijn van respectievelijk één, drie en twee jaar. Dat was tot 8 januari 2016 niet het geval, waardoor de vergunning buiten de wil van de aanvrager om kon vervallen.


5. Gewijzigd: reguliere procedure voor herziening of opheffing verkaveling en scholenbouwprojecten (artikel 112 Verzameldecreet, gewijzigd artikel 4.7.1 VCRO)

Vanuit het subsidiariteitsprincipe was het vreemd dat herzieningen of opheffingen van verkavelingen niet door de gemeente werden beslist. Ook was het vreemd dat de gemeenten niet over alle scholenbouwprojecten konden beslissen. Voortaan volgen de aanvragen tot herziening of opheffing van een verkavelingsvergunning, vermeld in artikel 4.6.6. van de VCRO, en de aanvragen voor scholenbouwprojecten en voor de bouw van universitaire instellingen, met inbegrip van internaten en studentenkamerwoningen, de reguliere procedure.

Een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met mr. Joris Geens en mr. Olivier Verhulst


Vakgroep ‘Bestuurs- en Omgevingsrecht’


(bron: www.ruimtelijkeordening.be)


Berichten
26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…

08.11.2016
Over de aansprakelijkheid van de vrijwilliger. Het begrip "vrijwilliger": ruimer dan vermoed!
Het was haast tien jaar wachten op een eerste gepubliceerd arrest aangaande de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005. De primeur gaat naar het hof van beroep van Gent met het arrest van 6 februari 2014 (Gent 6 februari 2014, RW 2016, 230, noot T. VANSWEEVELT en B. WEYTS). Het hof liet de gelegenheid niet onbenut om hier en daar de puntjes op de i te plaatsen, overigens met – spijtig genoeg voor de betrokkene – verstrekkende gevolgen voor de eisende partij. Meer…
26.10.2016
Seminarie 'De professionele vennootschap voor advocaten'
Op woensdag 25 januari 2017 zit Mr. Bart Goossens te Antwerpen het seminarie voor met als onderwerp 'De professionele vennootschap voor advocaten'. Het seminarie vindt plaats in het ALM te Berchem en is specifiek gericht op advocaten. Meer informatie, evenals de inschrijvingsmodaliteiten, zijn terug te vinden in de bijlage. Meer…07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…


03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

07.04.2016
Verzekerd tegen terreur
Onnoemelijk veel miserie en menselijk leed was vorige week ons deel. Eens het stof gaat liggen, zal de vraag rijzen in hoeverre deze schade verzekerd is. Zoals u weet, werd terrorisme vroeger standaard uitgesloten in zowat elke verzekeringspolis. De aanslagen in New York, Londen en Madrid hebben ons wakker geschud. Overheid en verzekeraars sloegen de handen in elkaar, wat resulteerde in een verzekeringsoplossing, die zijn neerslag vond in de Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering van schade veroorzaakt door terrorisme.
Meer…
26.02.2016
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de architect en de rechtsbijstandsverzekeraar
Zeggen dat men als architect serieuze aansprakelijkheidsrisico’s loopt, is een open deur intrappen. Zelfs strafrechtelijk kan de architect aangesproken worden. Een bouwwerk optrekken in strijd met de vergunningsvoorschriften – hoe gering de afwijking ook moge wezen – is nu eenmaal een misdrijf. Dergelijke inbreuk kan uitmonden in een procedure voor de correctionele rechtbank. Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…