Milieustakingsvordering : Het gevecht van de gemeente tegen de gemeente

May 3, 2016

Grondwettelijk Hof 28 april 2016, nr. 60/2016

In het arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 april 2016, nummer 60/2016 heeft het Grondwettelijk Hof op basis  van de zogenaamde Milieustakingswet (wet van 12 januari 1993 betreffende het vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu) nogmaals een zeer principieel arrest geveld.

Artikel 1 van de Milieustakingswet voorziet in de mogelijkheid aan de procureur des Konings, de administratieve overheid of een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2 van de Milieustakingswet (bijvoorbeeld natuurverenigingen) om procedure te voeren voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Vermelde partijen kunnen de staking vragen van handelingen waarvan de uitvoering reeds is begonnen of maatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van de schade aan het leefmilieu.

Artikel 1 in combinatie met artikel 194 van het Gemeentedecreet geeft de mogelijkheid aan inwoners van de gemeente om namens de gemeente deze procedure te voeren. Omtrent deze mogelijkheid bestaat geen discussie meer.  

In het aangehaalde arrest werd echter bevestigd door het Grondwettelijk Hof dat, indien de inwoners optreden namens de gemeente, de gemeente zelf nadien ook nog in de procedure kan tussen komen en dit ter betwisting van de vordering van de gemeente (vertegenwoordigd door de inwoners). Men kan met andere woorden in zulks geval in een situatie komen dat de gemeente vertegenwoordigd door de inwoners de stillegging vraagt van werken (bijvoorbeeld omwille van een onwettig verleende vergunning) en in dezelfde procedure zal de gemeente (in eigen naam) de vordering van de inwoners tegenspreken en de wettigheid van de vergunning verdedigen. 

Het Grondwettelijke Hof meende dat dit mogelijk dient te zijn aangezien de uitspraak van de rechter en de gebeurlijke onwettig verklaring van de beslissing van de gemeente, de gemeente mogelijk blootstelt aan een vordering tot schadevergoeding vanwege de begunstigde van de beslissing dewelke mogelijk onwettig wordt verklaard. In het licht van die gevolgen, kan het volgens het Grondwettelijk Hof niet worden verantwoord dat de gemeente, vertegenwoordigd door haar College van  Burgemeester en Schepenen, geen verweer zou kunnen voeren wat betreft de vordering die door een inwoner namens haar is ingesteld in het kader van een op tegenspraak gevoerde procedure. 

Bovenstaande leidt er met andere woorden toe dat in een milieustakingsprocedure de gemeente partij is in twee hoedanigheden en twee van elkaar onderscheiden stellingen inneemt.

Voor meer info kan u terecht de vakgroep bestuurs-en omgevingsrecht : Yves Loix - Sven Vernaillen – Floris Sebreghts - Nele Ansoms – Jo Van Lommel - Olivier Verhulst -  Joris Geens - Christophe Smeyers - Katrien Vergauwen - Karen Struyf - Katrien Dams- Véronique Wildemeersch -  Annelies Geerts


Berichten
26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…

08.11.2016
Over de aansprakelijkheid van de vrijwilliger. Het begrip "vrijwilliger": ruimer dan vermoed!
Het was haast tien jaar wachten op een eerste gepubliceerd arrest aangaande de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005. De primeur gaat naar het hof van beroep van Gent met het arrest van 6 februari 2014 (Gent 6 februari 2014, RW 2016, 230, noot T. VANSWEEVELT en B. WEYTS). Het hof liet de gelegenheid niet onbenut om hier en daar de puntjes op de i te plaatsen, overigens met – spijtig genoeg voor de betrokkene – verstrekkende gevolgen voor de eisende partij. Meer…
26.10.2016
Seminarie 'De professionele vennootschap voor advocaten'
Op woensdag 25 januari 2017 zit Mr. Bart Goossens te Antwerpen het seminarie voor met als onderwerp 'De professionele vennootschap voor advocaten'. Het seminarie vindt plaats in het ALM te Berchem en is specifiek gericht op advocaten. Meer informatie, evenals de inschrijvingsmodaliteiten, zijn terug te vinden in de bijlage. Meer…07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…


03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

07.04.2016
Verzekerd tegen terreur
Onnoemelijk veel miserie en menselijk leed was vorige week ons deel. Eens het stof gaat liggen, zal de vraag rijzen in hoeverre deze schade verzekerd is. Zoals u weet, werd terrorisme vroeger standaard uitgesloten in zowat elke verzekeringspolis. De aanslagen in New York, Londen en Madrid hebben ons wakker geschud. Overheid en verzekeraars sloegen de handen in elkaar, wat resulteerde in een verzekeringsoplossing, die zijn neerslag vond in de Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering van schade veroorzaakt door terrorisme.
Meer…
26.02.2016
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de architect en de rechtsbijstandsverzekeraar
Zeggen dat men als architect serieuze aansprakelijkheidsrisico’s loopt, is een open deur intrappen. Zelfs strafrechtelijk kan de architect aangesproken worden. Een bouwwerk optrekken in strijd met de vergunningsvoorschriften – hoe gering de afwijking ook moge wezen – is nu eenmaal een misdrijf. Dergelijke inbreuk kan uitmonden in een procedure voor de correctionele rechtbank. Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…