Familiaal vermogensrecht

BINNEN DE VAKGROEP

Personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht

Familiebanden vormen de kern van menig mensenleven. Ze zijn kostbaar en doorgaans duurzaam, maar blijken vaak ook kwetsbaar.  Als een relatie tussen twee partners niet kan standhouden, hebben de betrokken partijen nood aan een degelijke regeling die ieders rechten respecteert.
De advocaten van de vakgroep rond personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht van GSJ kunnen daarbij helpen.

De juridische implicaties van het beëindigen van een tweerelatie, weze het een huwelijk, een wettelijke samenwoonst of een andere samenlevingsvorm, zijn het werkterrein van het familierecht.

Daarbij vormen de regeling van het ouderlijk gezag, het omgangsrecht en de onderhoudsbijdrage van de gemeenschappelijke kinderen belangrijke aandachtpunten.  

Soms komen partijen in onderling overleg tot een akkoord, in andere gevallen moet een procedure voor de familierechtbank een oplossing bieden.

De wens om op een serene manier uit elkaar te gaan, uit zich ook in toegenomen belang van een meerpartijdige bemiddeling.  De twee advocaten-bemiddelaars in familiezaken van GSJ-advocaten treden op als enige raadsman voor alle partijen, werken met hen een regeling uit en laten die door de familierechtbank toetsen en bekrachtigen.

Een scheiding heeft ook materiële implicaties.  Het familiaal vermogensrecht bepaalt volgens welke regels de gezamenlijke goederen moeten worden vereffend en verdeeld.  

Een ander onderdeel van het familiaal vermogensrecht is het erfrecht dat wordt ingeroepen als er betwisting rijst over een nalatenschap.  Ook hier kunnen de advocaten of de advocaten-bemiddelaars  een belangrijke  rol spelen om het conflict tot een goed einde te brengen.

EXPERTISES BINNEN DE VAKGROEP

Personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht


3 teamleden


Gerelateerde berichten
26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…

07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…
04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…

03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…


24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…17.12.2015
Over het gebruik van illegale wooneenheden
Het Antwerpse Hof van Beroep schenkt in haar arrest van 11 december 2015 (2014/AR/227) een klare wijn wat betreft de kwalificatie van het stedenbouwkundig (strafrechtelijk) begrip “strijdig gebruik”.
Meer…